Vườn thử nghiệm giống P5, giống F1 của Malaysia

 • fruitvietam-0179.jpg
 • fruitvietam-0180.jpg
 • fruitvietam-0181.jpg
 • fruitvietam-0182.jpg
 • fruitvietam-0186.jpg
 • fruitvietam-0197.jpg
 • fruitvietam-0183.jpg
 • fruitvietam-0185.jpg
 • fruitvietam-0187.jpg
 • fruitvietam-0188.jpg
 • fruitvietam-0190.jpg
 • fruitvietam-0192.jpg
 • fruitvietam-0194.jpg
 • fruitvietam-0195.jpg
 • fruitvietam-0198.jpg
 • fruitvietam-0199.jpg
 • fruitvietam-0202.jpg
 • fruitvietam-0203.jpg
 • fruitvietam-0204.jpg
 • fruitvietam-0205.jpg
 • fruitvietam-0161.jpg
 • fruitvietam-0175.jpg
 • fruitvietam-0174.jpg
 • fruitvietam-0170.jpg
 • fruitvietam-0178.jpg
 • fruitvietam-0177.jpg
 • fruitvietam-0173.jpg
 • fruitvietam-0172.jpg
 • fruitvietam-0169.jpg
 • fruitvietam-0166.jpg
 • fruitvietam-0165.jpg
 • fruitvietam-0152.jpg
 • fruitvietam-0154.jpg
 • fruitvietam-0156.jpg
 • fruitvietam-0160.jpg
 • fruitvietam-0162.jpg
 • fruitvietam-0217.jpg
 • fruitvietam-0221.jpg
 • fruitvietam-0223.jpg
 • fruitvietam-0222.jpg
 • fruitvietam-0225.jpg
 • fruitvietam-0226.jpg
 • fruitvietam-0228.jpg
 • fruitvietam-0227.jpg
 • fruitvietam-0229.jpg