Vườn dưa đang trong giai đoạn tạo lưới

  • fruit-vietnam-0014.jpg
  • fruit-vietnam-0001.jpg
  • fruit-vietnam-0000.jpg
  • fruit-vietnam-0002.jpg
  • fruit-vietnam-0003.jpg
  • fruit-vietnam-0004.jpg
  • fruit-vietnam-0006.jpg
  • fruit-vietnam-0011.jpg
  • fruit-vietnam-0013.jpg
  • fruit-vietnam-0030.jpg