Thu hoạch dưa 11.7.2015 ở NT

 • fruit-vietnam-0005.jpg
 • fruit-vietnam-0000.jpg
 • fruit-vietnam-0001.jpg
 • fruit-vietnam-0002.jpg
 • fruit-vietnam-0003.jpg
 • fruit-vietnam-0004.jpg
 • fruit-vietnam-0006.jpg
 • fruit-vietnam-0007.jpg
 • fruit-vietnam-0008.jpg
 • fruit-vietnam-0009.jpg
 • fruit-vietnam-0010.jpg
 • fruit-vietnam-0011.jpg
 • fruit-vietnam-0012.jpg
 • fruit-vietnam-0013.jpg
 • fruit-vietnam-0014.jpg
 • fruit-vietnam-0015.jpg
 • fruit-vietnam-0016.jpg
 • fruit-vietnam-0017.jpg
 • fruit-vietnam-0018.jpg